Wycena środków trwałych

Wycena środków trwałych – postępowanie w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia.

 

Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Środki te nie podlegają całkowitemu zużyciu w trakcie jednego cyklu produkcyjnego, ale stopniowo przenoszą swą wartość na wytwarzane przy ich pomocy produkty. Obejmują one w szczególności:

  • nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budowle i budynki, stanowiące odrębną własność lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego),
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.
(Wikipedia)