Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości, oznacza proces gromadzenia informacji, na podstawie których przeprowadzana jest analiza wszelkich potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości. Zasadniczym celem tej analizy jest zweryfikowanie, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym i prawnym, oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować inwestycję zgodnie ze swoimi założeniami.

  • szczegółowa analiza księgi wieczystej - zbadanie stosunków własnościowych nieruchomości, potwierdzenie, czy sprzedający jest faktycznie uprawniony do zawarcia umowy z nabywcą i skutecznego przeniesienia prawa własności - sprawdzenie informacji o ewentualnych obciążeniach nieruchomości
  • sprawdzenie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów
  • sprawdzenie czy dla nieruchomości sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz czy wydano decyzję o warunkach zabudowy
  • sprawdzenie czy badana nieruchomość podlega poszczególnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, np. dotyczącym emisji substancji szkodliwych, składowania odpadów itp.